ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
TAX TANK TV
กฎหมายไม่กั๊ก | คลังความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและภาษี

WWW.TAXTANKTV.COMภาษีนาทีทอง โดย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์สวัสดีครับ วันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องภาษีนาทีทอง ถือเป็นการอัพเดทข้อมูลล่าสุด นับแต่วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 วันที่คณะ รัฐมนตรีได้มีการอนุมัติเพื่อขยายเวลาการยกเว้นภาษีสำหรับการนำทรัพย์สินของกิจการของบุคคลธรรมดามาแปลงเป็นหุ้นของบริษัทที่ตั้งใหม่ในปี 2561 ผมเรียกเรื่องนี้ว่า “ภาษีนาทีทอง” เรื่องนี้เคยมีมาตรการของรัฐบาลในปี 2560 มาแล้ว และหมดเขตไปเมื่อ 31 ธันวาคม 2560 สิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2560 คืออะไร

รัฐบาลในปี 2560 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับ กรณีบุคคลที่เป็น เจ้าของกิจการบุคคลธรรมดาได้นำทรัพย์สินในกิจการของบุคคลนั้นโอนเข้าไปยังบริษัท การโอนเข้าไปยังบริษัทตามกฎหมาย ถือว่าเป็นการขาย การขายนี้โดยปกติถ้าไม่มีมาตราการส่งเสริมทางภาษี บุคคลนั้นจะต้องเสียภาษีจากการขายทรัพย์สินเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน เป็นอาคาร เป็นเครื่องจักร เป็นยานพาหนะ เป็นคอมพิวเตอร์ หรือเป็นอุปกรณ์ต่างๆ สิ่งที่รัฐบาลต้องการส่งเสริม คือ รัฐบาลต้องการให้บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของ กิจการแปลงสิน ทรัพย์ที่อยู่ในกิจการนั้นเข้าไปอยู่ในรูปบริษัท การขายเข้าไปแบบนี้ยกเว้นภาษีทั้งหมด

สิ่งที่รัฐบาลให้มาเพิ่มอีกก็คือ เรื่องของการโอนที่ดิน โดยปกติการโอนที่ดินขายต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน 2% นี้มาตรการภาษี นาทีทองรวมเข้าไป เป็นเรื่องของการโอนที่ดินด้วย โดยจาก 2% ลดเหลือ 0.01% นี้หมดเขตเช่นเดียวกับเรื่องของภาษี คือ จบเมื่อ 31 ธันวาคม 2560 แต่ข่าวดีก็คือ รัฐบาลได้มีมาตรการขยายต่อไป แต่ตอนนี้เท่าที่เห็นคือ ขยายเรื่องของภาษี มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นั้น พูดแต่เรื่อง ภาษียังไม่ได้มีการเอ่ยถึงมาตรการการลดค่าธรรมเนียมโอนที่ดินจาก 2% ให้เหลือ 0.01% ให้เหมือนกับปี 2560 ยังรออยู่

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2561 คืออะไร ปัญหาเหล่านี้พบไปแล้วในปี 2560 คือ กรมสรรพากรยกเว้นภาษีให้ทุกประเภท กรมที่ดินลดค่าธรรมเนียมโอนให้ แต่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ดูแลการจดทะเบียนบริษัทยังไม่ได้ลดค่าธรรมเนียม บริษัท 1 บริษัท เวลาจดทะเบียนจะต้องเสีย ค่าธรรมเนียมให้กับทาง ราชการในการจดทะเบียนบริษัทไล่ตามทุน ทุนล้านหนึ่ง เสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ไล่ไปเรื่อยเลย ทุนจะไล่ไป 10 ล้าน เสีย 50,000 บาท ไล่ไปจนถึง 250,000 บาท นี้ยังไม่นับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริคณห์สนธิและข้อบังคับแล้ว รวมประมาณ 25,000 บาท รวมแล้วบริษัทนึงสูงสุดประมาณ 275,000 บาท ภาษียกเว้นให้ ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินยกเว้นให้ แต่ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทไม่ได้ลดให้

มีข่าวดีอีกในปี 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งดูแลการจดทะเบียนการตั้งบริษัท ได้มีประกาศเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณใน การคิดค่าธรรมเนียม ในการจดทะเบียนตั้งบริษัท จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน ให้มีค่าธรรมเนียม โดยหลักคือ 5,000 บาท แล้วบวกอีก 500-600 บาท รวมแล้ว บริษัท 1 บริษัท ต่อไปนี้เวลาจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่าง ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะไม่ได้มี ภาระในการเสียค่า ธรรมเนียมให้กับทางราชการเป็นแสน ๆ เหมือนกับในอดีต

ผมคิดว่า “ภาษีนาทีทอง” จะเป็นเรื่องที่รัฐบาลพยายาม ดึงบุคคลธรรมดา เข้ามาอยู่ในรูปบริษัท แล้วปี 2562 เป็นต้นไป บริษัทในประเทศ ไทยก็จะมีจำนวนมากขึ้น มองในแง่เศรษฐกิจของประเทศไทย ธุรกิจอะไรที่เป็นธุรกิจ ที่เป็นกิจการที่อยู่นอกระบบ หรือเป็นธุรกิจที่อยู่ในรูปบุคคลธรรมดา จะถูกดึงให้อยู่ในรูปบริษัท ก็จะทำให้ผลประกอบการของ ประเทศดีขึ้น ... ขอบคุณครับ
taxtanktv.com | แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและภาษี โดย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | คำจำกัดสิทธิ | Chinapat Visuttipat
Facebook :TaxTank | Youtube : TAX TANK TV | รวมคำคม | รวมภาพชินภัทร | Contact Us : taxtanktv@gmail.com
March 2018 - Present (C) All Rights Reserved