ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
TAX TANK TV
กฎหมายไม่กั๊ก | คลังความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและภาษี

WWW.TAXTANKTV.COMรวมสไลด์ ( Slide ) ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฏหมายและภาษี ONE Law Academy
Cr.ONE Law Academy www.onelaw.co.th

Family Charter Implementation
PDPA | ONE Law Academy
Transfer Pricing l ONE Law Academy

รวมสไลด์ ( Slide ) ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฏหมายและภาษี
โดย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

Corporate Restructure
Economic Crisis: Thai Tax & Tax Planning
SUSTAINABLE FAMILY BUSINESS FOR 100 YEARS
Update กลยุทธ์การวางแผนภาษี Modern Tax Audit การตรวจสอบภาษียุคใหม่ ภาษีที่ดิน (ล่าสุด 20 มกราคม 2563)
ธรรมนูญครอบครัว ธรรมนูญธุรกิจ Family & Business Charter
ผลกระทบต่อธุรกิจและการเตรียมพร้อม ระบบ / คน / เอกสาร
Update กลยุทธ์การวางแผนภาษี Modern Tax Audit การตรวจสอบภาษียุคใหม่ ภาษีที่ดิน (ล่าสุด 20 มกราคม 2563)
IPO - Go Listing / Pre - IPO / IPO / Post - IPO
การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Tax Planning / M&A / Reorganization / Liquidation
การวางแผนโอน / ควบรวม / ปรับโครงสร้าง / เลิกกิจการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง REIT: Offshore Property / สัญญาเช่าทรัพย์สิน
Tax Planning Receiving Payment Planning การวางแผนภาษีรับจ่าย
Resident Planning Business Expansion
Business Structuring / Business Trend / Market Need
การเตรียมตัวนำธุรกิจครอบครัวเข้าตลาดหลักทรัพย์
Property Tax ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีการให้ / ภาษีมรดก / พินัยกรรม / ประกันชีวิต / Family Trust
Property X - Ray / Property Grouping
Property Swap / Property Management
Property Tax Planning
Future Generation: Wealth Program
Tax Management: Corporate / Wealth / Property
Key Success Factor: Family Business Succession
ผลกระทบต่อธุรกิจและการเตรียมพร้อม ระบบ / คน / เอกสาร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจหอพักอพาร์ทเม้นต์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่)
Family Asset Management / New Property Tax / Family Holding Co / Family Trust / Case Update
ผลกระทบต่อธุรกิจและการเตรียมพร้อม ระบบ / คน / เอกสาร
Legal / Finance / Accounting / Tax
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่) 16 ตุลาคม 2562
การวางแผนภาษีองค์กรธุรกิจ 24 Case Study สำหรับผู้บริหารสายงานบัญชีการเงิน เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
ความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการบริษัท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่)
Licensing & Royalties IP Contract: Legal & Tax
วางแผนบัญชีและภาษีอย่างมืออาชีพ
Family Business & Wealth Management
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่) การตรวจสอบที่ดิน Property Due Diligence สัญญาซื้อขาย / สัญญาเช่า / สัญญาบริหารที่ดินระยะยาว
REIT เพื่อการลงทุนทรัพย์สินในต่างประเทศ
Transfer Pricing กฎหมายการกำหนดราคาโอน และปัญหาในทางปฏิบัต
กรณีศึกษา ( 17 Case Study)
Property Law & Tax Planning
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบ 3/2562
วัคซีนป้องกันข้อพิพาทธุรกิจครอบครัว
ไม่ต้องตัดญาติขาดมิตร ตัดพี่ตัดน้อง ตัดพ่อตัดแม่ตัดลูก
กลยุทธ์...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่)
Merger & Acquisition (M&A) Legal & Tax Planning
รอบรู้เรื่อง "ภาษีที่ดิน" เพื่อสินทรัพย์ที่มั่งคั่ง
กฎหมายบริษัท / กรรมการ / การปรับโครงสร้างองค์กร / การวางแผนภาษีบริษัท / การวางแผนภาษีส่วนบุคคล
Expatriate Taxation Employer & Employee Perspectives
Tax Planning for SME Hotel & Apartment การวางแผนภาษีกิจการโรงแรมและอพาร์ทเม้นต์
Merger & Acquisition (M&A) M&A Model
/ Financing / Legal / Tax / Finance / Restructuring / Due Diligence / Contract
ผลกระทบต่อธุรกิจและการเตรียมพร้อม / ระบบ / คน / เอกสาร
เจาะลึกเทคนิคจัดการภาษีที่ดินและมรดก
การวางแผนภาษีบริษัท / การวางแผนภาษีเจ้าของกิจการ / การปรับโครงสร้างองค์กร / การควบรวมกิจการ / การขายกิจการ / พินัยกรรมเพื่อภาษีมีดก / ทรัสต์ ครอบครัวเพื่อภาษีการให้
E-Commerce Law Healthcare & Medical Service
Commercial / Finance / Legal / Tax / M&A Strategies / International Business Center IBC & Treasury Center TC
Legal & Tax For Family Business
Advanced Contract Drafting
Property Law & Tax Planning
การวางแผนบัญชีและภาษีอย่างมืออาชีพ
IPO Total Strategy Legal & Tax
Tax Planning for SME Hotel & Apartment การวางแผนภาษีกิจการโรงแรม
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีลาภลอย
Property Law & Tax Planning ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Legal & Tax Solution for Family Business กฎหมายและภาษีสำหรับธุรกิจครอบครัว
Merger & Acquisition M&A Corporate & Wealth Tax Planning
กฎหมายที่สำคัญต่อ CFO
Hotel Tax Planning การวางแผนภาษีกิจการโรงแรม
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Update โครงสร้างภาษี และ กฎหมาย
Due Diligence Masterclass Finance Legal Tax
Employment Tax
Tax Planning For Property Business การวางแผนภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
OWC Family Business
Dharmniti Family Business
All about Family Business
MTL Wealth & Legacy Tax Plan
AIA Num Thong รู้ทันภาษี รู้วิธีวางแผน
AIA Prime Forum เลือดข้น ไม่มีจาง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีลาภลอย / สัญญาเช่าควบคุม
กฏหมายและภาษี สำหรับธุรกิจครอบครัว รอบ 2/2561 ธรรมนิติ 20 เมษายน 2561
กฏหมายที่เกี่ยวกับการควบรวมและโอนกิจการ
การบริหารมรดกแบบกงสี ธรรมนูญครอบครัว
ภาษีที่ดิน / ภาษีลาภลอย / สัญญาเช่าควบคุม สัญญาต่างตอบแทนพิเศษ
สัญญาเช่าควบคุม ชมรมผู้ประกอบการหอพัก Apartment จังหวัดขอนแก่น
รู้วิธีจัดการภาษีที่ดินใหม่ ( ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีลาภลอย / ภาษีนาทีทอง )
Corporate Finance Laws
กฎหมายหลักทรัพย์ / กฎหมายบริษัทมหาชน สำหรับผู้บริหารและนักบัญชี
Property Tax Plan 1 Day Special
M&A: Finance / Legal / Tax Due Diligence & M&A Contracts รอบ 2/2561
การวางแผนภาษีมรดก / ภาษีการให้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Business Law for Executives กฎหมายธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร
กฎหมาย / ประกาศ / ข้อบังคับทีสำคัญต่อ CFO / กฎหมายหลักทรัพย์ / กฎหมายบริษัทมหาชน
Tax issues related to Commercial Contracts
สัญญาเช่าควบคุม การบริหารจัดการสัญญาเช่าอย่างถูกต้อง การวางแผนกฎหมาย / การวางแผนภาษี
Licensing & Royalties ( Legal & Tax : IP Strategies )
สัญญาเช่าควบคุม การบริหารจัดการสัญญาเช่าอย่างถูกต้อง การวางแผนกฎหมาย / การวางแผนภาษี รอบ 2/2561
Tex issues related to commercial contracts
การวางแผนภาษีมรดก / ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / Family Holding / ธรรมนูญครอบครัว / Family Office
Corporate Finance Laws
เรื่องเล่ าจากประสบการณ์ จริง...ในธุรกิจครอบครัว
Family Business
Crypto Law & Tax Blockchain Business Executives รุ่นที่ 2
Family Business : Legal & Tax Solutions
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีลาภลอย / ภาษีนาทีทอง ( ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย CIMB Thai รอบ 5/2561)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีลาภลอย / ภาษีนาทีทอง ( รอบ 2/2561 อุดรธานี ศาลภาษีอากรกลาง )
การตรวจสอบสัญญาธุรกิจ Contract Review / Checklist
Legal & Tax for Family Business แนวทางป้องกัน / การจัดการทรัพย์สิน / Holding Structure / ธรรมนูญครอบครัว
ภาษีมรดก / ภาษีการให้ / ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( NT Consulting Group )
Transfer Pricing การกำหนดราคาโอน และปัญหาในทางปฏิบัติ ( สภาวิชาชีพบัญชี )
การวางแผนภาษีมรดก / ภาษีการให้ ( รอบ 7/2561 )
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
Corporate Legal Risk Management / Sustainable Corporate Governance
Oversea Assignment / Cross-border Taxation Strategy for International HRM
M&A กับภาระภาษีและกฎหมายอื่นที่ต้องวางแผน
การให้ / ภาษีการให้ Family Holding Co / ธรรมนูญครอบครัว / Family Office
การให้ / ภาษีการให้ Keyman Insurance / การประกันชีวิตกรรมการเพื่อชำระหนี้สินเชื่อบริษัท
Hotel Tax Planning (การวางแผนภาษีกิจการโรงแรม) / Executive Program in Hotel Management (EPHM #17)
การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 17
การจัดการทรัพย์ กงสี / Holding Structure / การวางแผน / บริหารภาษีธุรกิจครอบครัวให้ถูกต้อง
Corporate Tax Planning Best Practice & Corporate Governance
CFO Getting Together 2018 Business under the TAX scheme
กฎหมายสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง การวางแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพย์สิน
Family Business: Legal & Tax Planning หลักสูตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม ครั่งที่ 4
แนวทางการเสียภาษีอสังหาฯ เพื่อการลงทุนมหกรรมอสังหาฯ เพื่อการลงทุน 2018
Property Tax Plan รอบ 2/2561
Wealth Tax Planning & Estate Planning ความหมาย คำศัพท์ต่าง ๆ และการเขียนพินัยกรรม
FChFP Executive Program รุ่นที่ 32
Property Law & Tax Planning กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
การวางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์ : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบ 2/2561
นิติกรรมสัญญาและข้อกฎหมาย
สัญญาธุรกิจสำหรับผู้บริหาร / Contract for Executives and Management
กลยุทธ์รับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีลาภลอย / ภาษีนาทีทอง / ฐานภาษีขายที่ดินเปลี่ยน
Merger & Acquisition / การซื้อขายกิจการ
การเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ Pre-IPO : Legal & Tax Considerations
Drafting / Negotiating / Managing Construction Contract
เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง...ในธุรกิจครอบครัว
การซื้อขายกิจการ
Commercial / HR / Legal / Tax
การตั้งราคาโอนระหว่างกิจการในเครือ
Innovation Driven Enterprise to IPO
Corporate Finance Laws
ภาษีมรดก / ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ตลาดทุน
Update 30 Case Study
กลยุทธ์ การร่าง / จัดทำ / บริหารสัญญาธุรกิจ
ประเด็นสำคัญทางกฎหมายและภาษี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การวางแผนภาษีเพื่อการจัดการที่ดินแบบยั่งยืน
Law / Contract / Finance / Tax
REIT (Real Estate Investment Trust)
กฎหมายและภาษีสำหรับธุรกิจครอบครัว
ภาษีกับธนาคารพาณิชย์ประเด็นที่น่าสนใจ
Business Concept Development
2561 – 2562 ภาษีใหม่ เรื่องใหญ่ ที่ต้องรู้ทันที
การวางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์ ซื้อขาย / Swap / เช่า / REIT สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
ตลาดกลางที่ดิน ช่องทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทางออกสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
The Development of Tax Law in Response to the Emergence of Digitalization of Global Business
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ (เชิงปฏิบัติ)
ภาษีนาทีทอง (ต่ออายุถึงสิ้นปี 2561)
นิติกรรมสัญญาและข้อกฎหมาย สัญญาธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
M&A การซื้อขายกิจการ กับ ภาระภาษี กฎหมายอื่นที่ต้องวางแผน
กรณีศึกษา (19 Case Study) ภาษีอากรระหว่างประเทศ
Transfer Pricing ( 12 Case Study ) การกำหนดราคาโอน และ ปัญหาในทางปฏิบัต
โครงการอบรมสำหรับกลุ่ม High Potential Entrepreneur รุ่นที่ 4 ( สำหรับเจ้าของกิจการ และ CEO )
Legal & Tax for Family Business
กลยุทธ์ สัญญา การเจรจาซื้อขาย และ ควบรวมกิจการ
สัญญากิจการร่วมค้า / กลยุทธ์ / เจรจา / บริหาร / ทางตัน
การวางแผนภาษีกิจการโรงแรม / อพาร์ทเม้นต์
Corporate Tax Planning
ประสบการณ์…ธุรกิจครอบครัว
ธรรมนูญครอบครัว...ศาสตร์ และ ศิลป์นอกตาราบริหาร
Crypto Law Comparison: 10 Countries
Property Lease - Law / Contract / Finance / Tax - K Asset In-House Training
บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ที่ไม่ ใช่นักบัญชี
Merger & Acquisition (M&A) - การซื้อขายกิจการ
ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) การวางแผนภาษีการรับมรดก (Estate Tax Planning)
มรดก / การจัดการมรดก / พินัยกรรม
International Transactions (Tax & Investment)
Property Tax Planning ซื้อขาย / เช่ า Property & Share Swap and REIT
การวางแผนภาษีกิจการโรงแรม
PTTOR MA
IPO Roadmap
Asset World Property Law & Tax
taxtanktv.com | แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและภาษี โดย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | คำจำกัดสิทธิ | Chinapat Visuttipat
Facebook :TaxTank | Youtube : TAX TANK TV | รวมคำคม | รวมภาพชินภัทร | Contact Us : taxtanktv@gmail.com
March 2018 - Present (C) All Rights Reserved